Putem Zelenog telefona dobili smo prijavu građana o zagađenju zraka zbog neispravnog dimnjaka na području Grada Umaga. Budući da su građani već slučaj prijavili Komunalnom redarstvu, Građevinskoj inspekciji i Protupožarnoj inspekciji, prijavu smo proslijedili i Inspekciji zaštite okoliša s pitanjem može li se napraviti mjerenje zagađenja zraka.

Naime, Članak 33. Zakona o zaštiti okoliša kaže: (1) U slučajevima kada postoji sumnja, izražena prijavom građana, da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša, moraju se obaviti mjerenja posebne namjene ili obaviti procjena razine onečišćenosti.Inspekcija nas je uputila na Dimnjačarsku službu koja ima dodijeljenu koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na predmetnoj lokaciji, a koja je nadležna za kontrolu i ispravnosti dimovodnih sustava i regulirano je Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Vezano uz čl. 33. Zakona o zaštiti zraka isti propisuje kako “Izvršno tijelo Grada Zagreba, grada i općine utvrđuje opravdanost sumnje izražene prijavom građana, da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša i donosi odluku o mjerenjima posebne namjene sa sadržajem i razdobljem mjerenja ili procjeni razine onečišćenosti te načinu plaćanja troškova posebnih mjerenja ili procjene razine onečišćenosti.“

Temeljem upute Ministarstva , prijavu smo ponovno uputili Gradu koji nam je pak prenio informaciju da na području Grada Umaga trenutno nema koncesionara za obavljanje dimnjačarske službe, ali za razdoblje od raskida Ugovora o koncesiji do okončanja ponovljenog postupka davanja koncesije, građani Grada Umaga mogu zatražiti dimnjačarske usluge bilo kojeg ovlaštenog dimnjačara sukladno Odluci Gradskog vijeća od 27.11.2015. Nadamo se da će se u ovoj šumi zakona i ovlasti, slučaj riješiti te da će se susjedi dogovoriti i na obostrano zadovoljstvo ukloniti nepravilnosti dimnjaka.