Zeleni telefon je besplatan servis namijenjen građanima koji trebaju pomoć u rješavanju problema vezanih uz zaštitu okoliša, a ne znaju kome se obratiti. Jedinstveni broj Zelenog telefona za cijelu Hrvatsku je 072 123456. Udruga Zelena Istra vodi Zeleni telefon za područje cijele Istarske županije. Pomažemo građanima pružanjem informacija, spajanjem s nadležnim institucijama, angažiranjem oko problema i iznalaženjem rješenja, alarmiranjem javnosti. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine na Zeleni telefon Udruge Zelena Istra pristiglo je 203 prijave građana. Većina poziva dolazi sa područja Pule i okolice i iz urbanih sredina 105 prijave ili 51,98% (Pula, Medulin, Umag..), a nešto manji broj prijava dolazi iz ruralnih sredina 97 prijava tj. 42,57% (Kanfanar, Oprtalj, Marčana i brojne druge općine).

Prema kategorijama Zelenog telefona, najviše prijava i ove godine je vezano uz otpad (60 prijava, 29,7%), čime je nastavljen trend prijašnjih godina. Slijedi kategorija zelenilo sa 32 prijave (15,84%) te kategorija gradnja sa 25 prijava (12,38%). Vidimo da u 2016. godini imamo porast broja prijava slučajeva koji su vezani uz gradnju. Veliki dio slučajeva odnosi se na planirane zahvate u okolišu kao što je nasipavanje morske obale ili komentari građana na nove prostorne planove koji predviđaju prenamjenu i gradnju u zelenim zonama.

U kategoriji zraka primili smo 19 prijava građana. U provedenoj kampanji promcije web stranice istra-zrak.hr na društvenim mrežama prikupljen je niz komentara građana vezanih uz kvalitetu zraka u IŽ, od gustog prometa tijekom turističke sezone, komentara na rad tvornica do prijava, malih i srednjih obrta koji se nalaze u stambenim zonama te ispuštaju štetne emisije u zrak. U kategoriji otpada prevladavaju pozivi vezani uz divlja odlagališta otpada, ali puno poziva primamo i o novim sustavima odvojenog prikupljanja otpada u svim gradovima i općinama (sustavi "od vrata do vrata" ili sustavi zelenih otoka). Tim povodom proveli smo niz radionica u mjesnim odborima, školama, vrtićima, ljetnim kampovima na području Umaga, Bujštine, Medulina i Pule. Ukupno 40 radionica. U studenom smo u Umagu organizirali okrugli stol "Kako do 2013. ostvariti 50% odvojeno prikupljenog otpada u Istarskoj županiji" za sve predstavnike komunalnih poduzeća iz Istarske županije.
U 2016. godini smo sukladno prioritetu Plana za zdravlje Istarske županije, a to je kvaliteta zraka, proveli edukativne radionice o kvaliteti zraka za srednje škole u Puli i Labinu te organizirali posjet mjernim postajama za učenike. Na tu temu organizirali smo i tribinu u Labinu naziva "Znamo li kakav zrak udišemo u Istri", a u Puli okrugli stol "Održiva mobilnost - kako smanjiti utjecaj prometa na kvalitetu zraka" uz podršku Zavoda za javno zdravstvo IŽ te Istarske županije.

Ovo razdoblje obilježile su i brojne uspješne građanske inicijative i akcije te imamo niz riješenih slučajeva sa Zelenog telefona. Jedna od njih je svakako inicijativa građana za spas ladonje u Tar-Vabrigi. Naime, građani su tijelima branili sječu stogodišje ladonje koju je Općina htjela posjeći zbog izgradnje novog kružnog toka. Nakon angažmana građana, peticija i rekacije brojnih medija sječa je obustavljena. Tu je još i inicijativa za zaštitu Galebovh stijena u Puli gdje se nakon reakcije građana zaustavilo izdavanje koncesije za otvaranje adrenalinske plaže i uspješna inicijativa za zaštitu Slapa Sopota, također smo podržali i inicijativu protiv postavljanja bazne stanice na obiteljske kuće “Zdravo naselje” iz Pule kao i novu inicijativu koja će biti aktivna i u 2017. godini- Volim Prtlog! iz Labina, a koja se bori za zaštitu istoimenog značajnog krajobraza. U sklopu Mreže Zelenih telefona sudjelovali smo i u brojnim aktivnostima projekta “Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona.” u sklopu IPA Programa Europske unije. U provedbi projekta sudjelovale su članice Mreže Zelenih telefona Hrvatske. Izdane su dvije publikacije, provedena anketa s nadležnim službama, održane su brojne radionice i treninzi za aktiviste Zelenog telefona.

Jedan od ciljeva ZT-a je i sustavno unapređivanje komunikacije i suradnje s nadležnim inspekcijskim službama i komunalnim redarstvima, Suradnja sa nadležnim institucijama općenito se može ocijeniti kao korektna no, u nekim slučajevima prespora. Gotovo uvijek koristimo Zakon o pravu na pristup informacijama kako bi potaknuli bržu komunikaciju.

Zeleni telefon je jedna od najdugoročnijih programa Zelene Istre te smo na usluzi građanima 21 godinu. U 2016. godini rad ZT podržala je Istarska županija i Općina Marčana. Godišnji izvještaj Zelenog telefona možete preuzeti u prilogu.