Mjerna postaja Višnjan

 

VIŠNJAN: ova mjerna postaja smještena je na području Općine Višnjana i dio je državne mreže za praćenje kakvoće zraka RH.

Onečišćujuće tvari koje se mjere na ovoj postaji su: PM10 (lebdeće čestice), PM2,5 (lebdeće čestice) i O3 (prizemni ozon).

Detaljne podatke o postaji (koordinate, kontakt telefone, nadležne institucije za održavanje i analizu mjerenja itd.), arhivu mjerenja/podataka, indeks kvalitete zraka (dnevni, tjedni, mjesečni) te ostale prateće dokumente o ovoj postaji možete vidjeti na internetskim stranicama Agencije za zaštitu okoliša (AZO).