Mjerna postaja Ripenda

 

RIPENDA: ova mjerna postaja smještena je na području Grada Labina i dio je lokalne Mreže za praćenje kakvoće zraka Termoelektrane Plomin.

Onečišćujuće tvari koje se mjere na ovoj postaji su: O3 (prizemni ozon), NO2 (dušikov oksid) PM10 (lebdeće čestice) i SO2 (sumporov dioksid).

Detaljne podatke o postaji (koordinate, kontakt telefone, nadležne institucije za održavanje i analizu mjerenja itd.), arhivu mjerenja/podataka, indeks kvalitete zraka (dnevni, tjedni, mjesečni) te ostale prateće dokumente o ovoj postaji možete vidjeti na internetskim stranicama Agencije za zaštitu okoliša (AZO).