Mjerna postaja Pula Fižela

 

PULA FIŽELA: ova mjerna postaja smještena je na području Grada Pule i dio je lokalne Mreže za praćenje kakvoće zraka grada Pule.

Onečišćujuće tvari koje se mjere na ovoj postaji su: NO2 i NOX (dušikov dioksid, odnosno dušikove okside) i O3 (prizemni ozon). 

Detaljne podatke o postaji (koordinate, kontakt telefone, nadležne institucije za održavanje i analizu mjerenja itd.), arhivu mjerenja/podataka, indeks kvalitete zraka (dnevni, tjedni, mjesečni) te ostale prateće dokumente o ovoj postaji možete vidjeti na internetskim stranicama Agencije za zaštitu okoliša (AZO).